Fullstack Web Java từ số 0

 • Đối tượng học:
  HS tốt nghiệp cấp 3, SV ĐH hoặc người đi làm chưa biết IT
 • Kết quả:
  Đủ năng lực để xin việc và đi làm ở các doanh nghiệp IT Outsourcing.
Đăng ký học

Học 6 nội dung chắt lọc trong 2-3 tháng:

 1. Lập trình C
 2. Lập trình Java OOP
 3. MySql & JPA
 4. HTML/CSS/JS
 5. JS Framework(Vue/Angular)
 6. Spring MVC

Chi tiết chương trình :

1. Lập trình C

 • Thư Viện, Chương trình chính
 • Thao tác với kiểu dữ liệu, Logic
 • Câu lệnh điều kiện, Lệnh print
 • Sử dụng vòng lặp
 • Kiểu dữ liệu mảng
 • Phân rã giải quyết vấn đề
 • Giải quyết các bài toán mảng thường gặp
 • Hàm, Trả về và không trả về
 • Hàm Nguyên Mẫu , Hàm Đệ Quy
 • Truyền tham trị, tham chiếu, mảng
 • Nguyên tắc xây dựng hàm
 • Cấu trúc đơn giản, phức hợp, mảng cấu trúc
 • Xử lý mảng ký tự
 • Một số bài toán cấu trúc

2. JA - Java & OOP

 • Kiểu dữ liệu cơ bản trong java
 • Sử dụng kiểu string, chuyển đổi kiểu dữ liệu
 • Sử dụng kiểu datetime, chuyển đổi kiểu dữ liệu
 • Kiểu bool, câu lệnh điều kiện
 • Kiểu dữ liệu dạng mảng
 • Vòng lặp for, while, do while, foreach
 • Collection trong java
 • Viết các hàm trả về collection
 • Xử lý file trong java
 • Xử lý  Dictionary, Path
 • Giới thiệu về tư tưởng hướng đối tượng
 • Cách khai báo lớp - phạm vi truy cập - đối tượng
 • Khai báo và sử dụng thuộc tính - thành viên
 • Tính đóng gói, Hàm tạo , Phương thức, overload
 • Ý nghĩa của static, Sử dụng package
 • Các thao tác với List<T>
 • Giới thiệu mô hình
 • Xây dựng Model, Controller, View trên console
 • Sử dụng Enum, Resource
 • Ưu việt và mở rộng của mô hình
 • Giới thiệu về kế thừa trong java
 • Sử dụng override
 • Lớp abstract, sử dụng abstract
 • Đa Hình: Abstract vs Interface
 • Strategy Pattern, Singleton Pattern

3. DB - Database My SQL

 • Giới thiệu về CSDL và các hệ quản trị
 • Bảng, Trường, Bản Ghi, Khóa, Liên Kết
 • Thao tác với Sql server: Tạo bảng, lược đồ
 • Truy vấn: Các loại join
 • Sử dụng điều kiện Where, Group By, Having, Order By
 • Phi truy vấn (thêm sửa xóa)
 • Viết thủ tục & tham số thủ tục
 • Nguyên tắc cơ bản thiết kế Database

4. OM - ORM Framework (JPA)

 • Cài đặt JPA, chạy thử ví dụ
 • Xây dựng Model, các attribute, mô tả liên kết dữ liệu
 • Viết các truy vấn với dữ liệu đơn, liên kết
 • Viết các thao tác cập nhật dữ liệu
 • Hiểu và triển khai Transaction
 • Hiểu và triển khai Bulk

5. HJ - HTML/CSS

 • Lý thuyết cơ bản về một trang web
 • Cấu trúc các thẻ
 • Triển khai thẻ và các attribute
 • Viết CSS
 • Cài đặt và hiểu về Boostrap
 • Triển khai layout dạng nhiều cột
 • Triển khai giao diện cho một chức năng quản lý đầy đủ

6.Học viên được lựa chọn 1 trong 3 phần sau

(Lưu ý: lệ thuộc vào người học hoặc doanh nghiệp tuyển dụng mà thực hiện đào tạo theo nhu cầu)

   6.1. F. WF - Web MVC Framework (SpringMVC - JS/JQuery)

 • Hiểu biết về Javascript cơ bản
 • Hàm trong javascript
 • Lập trình OOP với javascript
 • Đối tượng JSON
 • Sử dụng javascript điều khiển thẻ HTML
 • Mô hình Client Server và Spring MVC
 • Các cách gửi dữ liệu từ controller ra View
 • Viết mã java trên file jsp
 • Gửi dữ liệu từ client lên server sử dụng GET
 • Gửi dữ liệu từ client lên server sử dụng POST
 • Sử dụng html helper và CRUD đầy đủ
 • Databinding sử dụng Model
 • Sử dụng html helper
 • Sử dụng SESSION, COOKIE
 • Sử dụng Jquery trên HTML
 • Ajax trên Jquery
 • Các vấn đề bảo mật website và lỗi tấn công thường gặp

   6.2. WA - Web Service (WebAPI - Angular)

 • Kiểu dữ liệu trong TypeScript
 • OOP trong TypeScript
 • Các thao tác cơ bản với TypeScript
 • Cáì đặt và chạy thử nghiệm Angular trên VSCode
 • Hiểu về Life circle của Angular
 • Viết component 
 • Viết template
 • Form: Reactive, validation và Dynamic
 • Sử dụng Binding, HttpClient và RestAPI
 • Viết WebAPI và tương tác WebAPI
 • Xử lý dữ liệu trả về dạng JSON từ API
 • Module, Routing, Spec
 • RxJS và Observables
 • Animations
 • Viết một ví dụ WebAPI đầy đủ
 • Các vấn đề bảo mật website và lỗi tấn công thường gặp

   6.3. WS - Web Service (WebAPI - Vue)

 • Kiểu dữ liệu trong TypeScript
 • OOP trong TypeScript
 • Các thao tác cơ bản với TypeScript
 • Cáì đặt và chạy thử nghiệm Angular trên VSCode
 • Hiểu về Life circle của Angular
 • Viết component , template
 • Form: Input binding & validation
 • Sử dụng Vuetify CSS
 • Sử dụng Axios và RestAPI
 • Viết WebAPI và tương tác WebAPI
 • Xử lý dữ liệu trả về dạng JSON từ API
 • Mixins, Custom directive
 • Plugin, Filter
 • Render Function - JSX
 • Viết một ví dụ WebAPI đầy đủ
 • Các vấn đề bảo mật website và lỗi tấn công thường gặp

Các dịch vụ đào tạo


HVIT Clan cung cấp các dịch vụ đào tạo phù hợp cho từng đối tượng khách hàng

Fullstack Web .Net từ số 0

 • Học 6 nội dung chắt lọc trong 2-3 tháng:

  1. Lập trình C
  2. Lập trình C# OOP
  3. SQL Server & Entity Framework Core
  4. HTML/CSS/JS
  5. JS Framework(Vue/Angular)
  6. Web API/MVC.NET
 • Lịch học tự chọn cho phù hợp cá nhân
 • Học phí tùy chọn theo hệ học:
 • price
 • Xem chi tiết
Ghi danh

Fullstack Web Java từ số 0

 • Học 6 nội dung chắt lọc trong 2-3 tháng:

  1. Lập trình C
  2. Lập trình Java OOP
  3. MySql & JPA
  4. HTML/CSS/JS
  5. JS Framework(Vue/Angular)
  6. Spring MVC
 • Lịch học tự chọn cho phù hợp cá nhân
 • Học phí tùy chọn theo hệ học:
 • price
 • Xem chi tiết
Ghi danh

Fullstack Web PHP từ số 0

 • Học 6 nội dung chắt lọc trong 2-3 tháng:

  1. Lập trình C
  2. Lập trình PHP OOP
  3. MySql & Eloquent
  4. HTML/CSS/JS
  5. JS Framework(Vue/Angular)
  6. Laravel
 • Lịch học tự chọn cho phù hợp cá nhân
 • Học phí tùy chọn theo hệ học:
 • price
 • Xem chi tiết
Ghi danh

Đăng ký ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi

Đăng ký ngay bạn sẽ được tư vấn lộ trình học tập miễn phí.

Đặc biệt bạn sẽ nhận được một khóa học lập trình C miễn phí

Ghi danh khóa học

Đăng ký học