Fullstack Automation Manual

 • 10 Học viên

Khóa học này dành cho ai?

Sinh viên cao đẳng hoặc đại học, người đi làm chưa biết IT và cả các tester đang làm

Bạn sẽ học được gì ở khóa học này?

Đủ năng lực để xin việc và đi làm với kỹ năng kiểm thử đầy đủ.

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

1. Lập trình C

 • Thư Viện, Chương trình chính
 • Thao tác với kiểu dữ liệu, Logic
 • Câu lệnh điều kiện, Lệnh print
 • Sử dụng vòng lặp
 • Kiểu dữ liệu mảng
 • Phân rã giải quyết vấn đề
 • Giải quyết các bài toán mảng thường gặp
 • Hàm, Trả về và không trả về
 • Hàm Nguyên Mẫu , Hàm Đệ Quy
 • Truyền tham trị, tham chiếu, mảng
 • Nguyên tắc xây dựng hàm
 • Cấu trúc đơn giản, phức hợp, mảng cấu trúc
 • Xử lý mảng ký tự
 • Một số bài toán cấu trúc

2. Vị trí vai trò của Automation trong Kiểm thử phần mềm

 • Minh họa quá trình học tại HVIT và làm Automation tại doanh nghiệp (roadmap)
 • Đãi ngộ đối với Automation Tester của một số doanh nghiệp
 • Lộ trình : Java Basic -> Java OOP & Collection -> Selenium Framework (automation UI) -> Rest Assure API (automation API) -> MySQL -> JDBC (automation DB)

3. JA - Java & OOP

 • Kiểu dữ liệu cơ bản trong java
 • Sử dụng kiểu string, chuyển đổi kiểu dữ liệu
 • Sử dụng kiểu datetime, chuyển đổi kiểu dữ liệu
 • Kiểu bool, câu lệnh điều kiện
 • Kiểu dữ liệu dạng mảng
 • Vòng lặp for, while, do while, foreach
 • Collection trong java
 • Viết các hàm trả về collection
 • Xử lý file trong java
 • Xử lý  Dictionary, Path
 • Giới thiệu về tư tưởng hướng đối tượng
 • Cách khai báo lớp - phạm vi truy cập - đối tượng
 • Khai báo và sử dụng thuộc tính - thành viên
 • Tính đóng gói, Hàm tạo , Phương thức, overload
 • Ý nghĩa của static, Sử dụng package
 • Các thao tác với List<T>
 • Giới thiệu mô hình
 • Xây dựng Model, Controller, View trên console
 • Sử dụng Enum, Resource
 • Ưu việt và mở rộng của mô hình
 • Giới thiệu về kế thừa trong java
 • Sử dụng override
 • Lớp abstract, sử dụng abstract
 • Đa Hình: Abstract vs Interface
 • Strategy Pattern, Singleton Pattern


3. Selenium Framework

 • Giới thiệu về framework Selenium, cách thức hoạt động webdriver
 • Sử dụng Maven, Test NG, cài đặt và chạy thử chương trình đầu tiên
 • Locator: Các loại locator, x-path,css selector, tag class , id, get text contain
 • Get value: Textbox, Checkbox, Radio, Area , Dropdown list...,driver get url
 • Send key to control, click, mouse event
 • Upload, download file

4. Rest Assure API

 • Giới thiệu RestAssure API, cài đặt và chạy thử chương trình đầu tiên
 • Mô tả về tham số JSON
 • Gửi tham số/phi tham số dạng GET - POST

5. MySQL- JDBC

 • Giới thiệu về CSDL, cài đặt MySQL, tải và nạp db đầu tiên
 • Mô tả về Bảng dữ liệu, trường, bản ghi, các kiểu dữ liệu SQL
 • Thêm, sửa, xóa dữ liệu, gen script DB
 • Xem , tạo relationship trong MySQL
 • Truy vấn: Select , Where, Join, Group by, Having
 • Các lệnh tính SUM, COUNT, AVG, Order By
 • Phi truy vấn: Insert, Update, Delete
 • Giới thiệu JDBC, cài đặt chạy thử một JDBC console đầu tiên
 • Connection đến DB
 • Statement Interface để truy vấn và sử dụng ResultSet
 • Sử dụng transaction trong đa thao tác dữ liệu trên cùng một phiên

6. Các khái niệm kiểm thử:

 • VModel - vị trí vai trò của kiểm thử pm       
 • Quy trình kiểm thử phần mềm        
 • Cấp độ kiểm thử
 • Test strategy, test plan , test design, test case
 • Bài tập trắc nghiệm lý thuyết, hiểu biết

7. Kỹ thuật kiểm thử cơ bản:

 • Blackbox                                          
 • Boundary
 • Matrix                                                           
 • Experience
 • Bài tập viết testcase

8. Common Test Case cho các trường hợp:

 • Controls (Textbox, combobox, area, checkbox...) 
 • Email, Phone, Image, File                           
 • UI                                                     
 • Bài tập kiểm thử chỉ ra lỗi trên nội dung bài tập
 • Bài tập trắc nghiệm
 • Bài tập viết testcase
 • Bài tập so sánh UI với requirement

9. Tool cho Tester:

 • Log bug sử dụng JIRA                                
 • Postman để test web API                            
 • JMeter để test performance                        
 • SQL Server & MySQL test Database                      
 • Bài tập kiểm thử cho API và Performance
 • Bài tập log bug

10. Test dự án:

 • Viết testcase cho 1 Website
 • Viết testecase cho 1 Phần mềm window

Giảng viên

Bảng giá và quyền lợi

 • Kỹ năng lập trình và kiểm thử Automation Test DB/API/UI - FAM (4 tháng) - 8.500.000đ
 • Automation On Job Training & Interview Preparation – AOJTIP (1 tháng) - 1.500.000đ
Ảnh đại diện

Khóa học bao gồm

 • Môn học 7
 • Thời gian học ~ 16 tuần
 • Học viên 10
 • Thi chứng chỉ Không