Fullstack Web Java Developer

 • 502 Học viên

Khóa học này dành cho ai?

HS tốt nghiệp cấp 3, SV ĐH hoặc người đi làm chưa biết IT

Bạn sẽ học được gì ở khóa học này?

Đủ năng lực để xin việc và đi làm ở các doanh nghiệp IT Outsourcing.

Mô tả khóa học

Học 6 nội dung chắt lọc trong 2-3 tháng:

 • Lập trình C
 • Lập trình Java OOP
 • MySql & JPA
 • HTML/CSS/JS
 • JS Framework(Vue/Angular)
 • Spring MVC

Nội dung khóa học

1. Lập trình C

 • Thư Viện, Chương trình chính
 • Thao tác với kiểu dữ liệu, Logic
 • Câu lệnh điều kiện, Lệnh print
 • Sử dụng vòng lặp
 • Kiểu dữ liệu mảng
 • Phân rã giải quyết vấn đề
 • Giải quyết các bài toán mảng thường gặp
 • Hàm, Trả về và không trả về
 • Hàm Nguyên Mẫu , Hàm Đệ Quy
 • Truyền tham trị, tham chiếu, mảng
 • Nguyên tắc xây dựng hàm
 • Cấu trúc đơn giản, phức hợp, mảng cấu trúc
 • Xử lý mảng ký tự
 • Một số bài toán cấu trúc


2. JA - Java & OOP

 • Kiểu dữ liệu cơ bản trong java
 • Sử dụng kiểu string, chuyển đổi kiểu dữ liệu
 • Sử dụng kiểu datetime, chuyển đổi kiểu dữ liệu
 • Kiểu bool, câu lệnh điều kiện
 • Kiểu dữ liệu dạng mảng
 • Vòng lặp for, while, do while, foreach
 • Collection trong java
 • Viết các hàm trả về collection
 • Xử lý file trong java
 • Xử lý  Dictionary, Path
 • Giới thiệu về tư tưởng hướng đối tượng
 • Cách khai báo lớp - phạm vi truy cập - đối tượng
 • Khai báo và sử dụng thuộc tính - thành viên
 • Tính đóng gói, Hàm tạo , Phương thức, overload
 • Ý nghĩa của static, Sử dụng package
 • Các thao tác với List<T>
 • Giới thiệu mô hình
 • Xây dựng Model, Controller, View trên console
 • Sử dụng Enum, Resource
 • Ưu việt và mở rộng của mô hình
 • Giới thiệu về kế thừa trong java
 • Sử dụng override
 • Lớp abstract, sử dụng abstract
 • Đa Hình: Abstract vs Interface
 • Strategy Pattern, Singleton Pattern


3. DB - Database My SQL

 • Giới thiệu về CSDL và các hệ quản trị
 • Bảng, Trường, Bản Ghi, Khóa, Liên Kết
 • Thao tác với Sql server: Tạo bảng, lược đồ
 • Truy vấn: Các loại join
 • Sử dụng điều kiện Where, Group By, Having, Order By
 • Phi truy vấn (thêm sửa xóa)
 • Viết thủ tục & tham số thủ tục
 • Nguyên tắc cơ bản thiết kế Database


4. OM - ORM Framework (JPA)

 • Cài đặt JPA, chạy thử ví dụ
 • Xây dựng Model, các attribute, mô tả liên kết dữ liệu
 • Viết các truy vấn với dữ liệu đơn, liên kết
 • Viết các thao tác cập nhật dữ liệu
 • Hiểu và triển khai Transaction
 • Hiểu và triển khai Bulk


5. HJ - HTML/CSS

 • Lý thuyết cơ bản về một trang web
 • Cấu trúc các thẻ
 • Triển khai thẻ và các attribute
 • Viết CSS
 • Cài đặt và hiểu về Boostrap
 • Triển khai layout dạng nhiều cột
 • Triển khai giao diện cho một chức năng quản lý đầy đủ


6.Học viên được lựa chọn 1 trong 3 phần sau
(Lưu ý: lệ thuộc vào người học hoặc doanh nghiệp tuyển dụng mà thực hiện đào tạo theo nhu cầu)

   6.1. F. WF - Web MVC Framework (SpringMVC - JS/JQuery)

 • Hiểu biết về Javascript cơ bản
 • Hàm trong javascript
 • Lập trình OOP với javascript
 • Đối tượng JSON
 • Sử dụng javascript điều khiển thẻ HTML
 • Mô hình Client Server và Spring MVC
 • Các cách gửi dữ liệu từ controller ra View
 • Viết mã java trên file jsp
 • Gửi dữ liệu từ client lên server sử dụng GET
 • Gửi dữ liệu từ client lên server sử dụng POST
 • Sử dụng html helper và CRUD đầy đủ
 • Databinding sử dụng Model
 • Sử dụng html helper
 • Sử dụng SESSION, COOKIE
 • Sử dụng Jquery trên HTML
 • Ajax trên Jquery
 • Các vấn đề bảo mật website và lỗi tấn công thường gặp


   6.2. WA - Web Service (WebAPI - Angular)

 • Kiểu dữ liệu trong TypeScript
 • OOP trong TypeScript
 • Các thao tác cơ bản với TypeScript
 • Cáì đặt và chạy thử nghiệm Angular trên VSCode
 • Hiểu về Life circle của Angular
 • Viết component 
 • Viết template
 • Form: Reactive, validation và Dynamic
 • Sử dụng Binding, HttpClient và RestAPI
 • Viết WebAPI và tương tác WebAPI
 • Xử lý dữ liệu trả về dạng JSON từ API
 • Module, Routing, Spec
 • RxJS và Observables
 • Animations
 • Viết một ví dụ WebAPI đầy đủ
 • Các vấn đề bảo mật website và lỗi tấn công thường gặp

  
 6.3. WS - Web Service (WebAPI - Vue)

 • Kiểu dữ liệu trong TypeScript
 • OOP trong TypeScript
 • Các thao tác cơ bản với TypeScript
 • Cáì đặt và chạy thử nghiệm Angular trên VSCode
 • Hiểu về Life circle của Angular
 • Viết component , template
 • Form: Input binding & validation
 • Sử dụng Vuetify CSS
 • Sử dụng Axios và RestAPI
 • Viết WebAPI và tương tác WebAPI
 • Xử lý dữ liệu trả về dạng JSON từ API
 • Mixins, Custom directive
 • Plugin, Filter
 • Render Function - JSX
 • Viết một ví dụ WebAPI đầy đủ
 • Các vấn đề bảo mật website và lỗi tấn công thường gặp

Giảng viên

Bảng giá và quyền lợi

 • Kỹ năng lập trình Fullstack web Java Developer – FJD (4 tháng) - 8.500.000 VNĐ
 • Web On Job Training & Interview Preparation – WOJTIP (1 tháng) - 1.500.00 VNĐ
 • Các chương trình trọn gói Fullstack + OJTIP được phép trả học phí 2 làm lần: 80% - 20% mỗi lần cách nhau không quá 4 tuần
Ảnh đại diện

Khóa học bao gồm

 • Môn học 19
 • Thời gian học ~ 12 tuần
 • Học viên 502
 • Thi chứng chỉ Không